สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามมาตรา 19 ทวิ และ ชดเชย อากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ใบขนฯ e-Export

   การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
   
 • ใบขนสินค้า e-Export เมื่อจะขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

 • ท่านต้องยื่นสูตรการผลิตในระบบ e-Formula เพื่อนำเลขที่สูตรฯ ที่ได้ไปสำแดงในใบขนฯ e-Export หากท่านมีการโอนสิทธิ์ในการขอคืนอากรต้องยื่นตารางโอนสิทธิ์ และนำ(e-Transfer) เลขที่ตารางโอนสิทธิ์ที่ได้ไปสำแดงในใบขนฯ e-Export การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
  ไม่ต้องยื่นใบแนบใบขนฯ ขาออก หรือใบขนฯ ขาออก

 • การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ต้องสำแดงอะไรบ้าง ในใบขนฯ e-Export

 • - สำแดงเลขที่สูตรการผลิต (e-Formula)
  - สำแดงเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ (e-Transfer)
  - สำแดงช่องการใช้สิทธิพิเศษ " 19 ทวิ "

 • การยื่นตารางโอนสิทธิ์จะยื่นที่ใด และกรณีการส่งออกเร่งด่วนจะทำอย่างไร?

 • ท่านสามารถยื่นตารางโอนสิทธิ์ได้ที่ส่วนคืนและชดเชยอากร รายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถดู
  ได้ที่ www.customs.go.th หัวข้อ “ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ” เรื่อง การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

  กรณีเร่งด่วน ท่านสามารถส่งข้อมูลตารางโอนสิทธิ์ตามแบบฟอร์ม กศก.96/6 ไปยัง
  e-Mail: drawback@customs.go.th หรือ etransfer19bis@hotmail.com หรือ etransfer19bis@yahoo.co.th ส่วนคืนและชดเชยอากรจะแจ้งเลขที่ตารางโอนสิทธิ์
  กลับไปให้ท่านทราบทาง e-Mail โดยเร็ว ต่อจากนั้น ขอให้ท่านไปยื่นเอกสารตารางโอนสิทธิ์
  ที่ส่วนคืนและชดเชยอากรภายใน 7 วัน

 • การยื่นชุดคำขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ กรณีใบขนสินค้า e-Export จะทำอย่างไร ?

 • ท่านสามารถยื่นชุดคำขอคืนอากร โดยจัดทำรายงานประกอบชุดคำขอฯ ตามปกติ
  และสำหรับใบขนฯ e-Export ไม่ต้องมีใบแนบใบขนฯ ขาออก เพียงแต่ระบุเลขที่ใบขนฯ
  ในรายงานเท่านั้น

  การชดเชยค่าภาษีอากร

 • การขอชดเชยค่าภาษีอากรจะต้องสำแดงช่องการใช้สิทธิพิเศษ " ชดเชย "

 • ลงทะเบียนใหม่ที่ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ ด้วยแบบลงทะเบียนหมายเลข 7
  ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550

 • กรณีผู้ได้รับอนุมัติหลักการการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรอยู่แล้ว
  ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ที่ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ ด้วยแบบลงทะเบียนหมายเลข 7
  ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550

 • ท่านสามารถยื่นชุดคำขอฯ ได้ตามปกติ

 • แต่เนื่องจาก ขณะนี้กรมศุลกากรกำลังพัฒนาระบบชดเชยอากรให้สามารถบันทึกเลขที่ใบขนฯ e-Export ดังนั้น ฝ่ายชดเชยอากรจึงจะลงรับเรื่องด้วย Manual ให้ก่อน

 • หากท่านมีทั้งใบขนฯ EDI และ e-Export

 • เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ขอให้ท่านจัดแยกชุดตามประเภทบขนฯ (EDI และ e-Export)
  ในการยื่นชุดคำขอฯ

 • การขอชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าในพิกัดฯ HS2007

 • ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังยังไม่ได้ประกาศอัตราชดเชยค่าภาษีอากร
  สำหรับสินค้าในพิกัดฯ HS2007 ดังนั้น สินค้าที่ส่งออกตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2550
  จึงต้องรอประกาศอัตราชดเชยค่าภาษีอากร ท่านสามารถยื่นชุดคำขอฯ ได้ตามปกติ
  โดยฝ่ายชดเชยอากรจะออกเลขที่รับเรื่องของท่านไว้ก่อน


  กลับด้านบน  บริษัท เบสท์รีฟัน จำกัด
  175-177   ชั้น 3 ห้อง 3   อาคาร บางกอกสหประกันภัย   ถนนสุรวงศ์   แขวงสุริยวงศ์   เขตบางรัก   กรุงเทพ 10500
  175-177  3rd Floor, 3 Unit, Bangkok Union Insurance Bldg., Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
  Tel. 022367177   Fax. 022367180

  br@bestrefund.co.th