สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามมาตรา 29 และ ชดเชย อากร
การคืนอากรตามมาตรา 29

การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560
การคืนอากรตามมาตรา 29 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 เป็นการคืนเงินอากรขาเข้าที่ผู้นำของเข้า (ผู้มีสิทธิขอคืนอากร) ที่ได้ชำระไว้ด้วยเงินสดและ/หรือ ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือระบบ e-Guarantee หรือ หนังสือค้ำประกันของกระทรวงการคลัง วางประกันแทนการชำระอากรขาเข้าด้วยเงินสด สำหรับของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด เป็นของที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นำของเข้ามาในราชอาณาจักร และต้องยื่นขอคืนอากร ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งของออกไป

ทั้งนี้ ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดตามมาตรา 29 หากโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือจำหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร หรือกฎหมายอื่น เช่น ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ตามกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ตามนัยข้อกฎหมายถือว่าของนั้นได้ส่งออกตามมาตรา 29 ในเวลาที่โอนหรือจำหน่ายเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการตามมาตรา 29 ที่จะให้ได้รับการคืนอากรสำหรับของที่นำเข้า แม้ไม่ได้ส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งใช้บังคับเฉพาะกรณีโอนหรือจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป/กึ่งสำเร็จรูปเท่านั้น ดังนั้นผู้นำของเข้าตามมาตรา 29 สามารถยื่นขอคืนอากรสำหรับของเช่นว่านั้นได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ของที่ได้รับคืนอากรตามมาตรา ๒๙
    1. วัตถุดิบที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีอยู่ในของที่ผลิตเพื่อส่งออก เช่น ผ้า กระดุม ซิป ด้าย ในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก แผ่นพลาสติก ในผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติก เป็นต้น
    2. วัตถุดิบที่ใช้การผลิตโดยตรงที่มีอยู่ในของที่ผลิตเพื่อส่งออก แต่ไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน เช่นเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาสภาพอาหารในผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารกระป๋อง เคมีภัณฑ์ชนิดสเปรย์ที่ใช้ฉีดคอเสื้อให้แข็งในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป ตัวทำละลาย (Solvent) ที่ใช้ผสมกาวในผลิตภัณฑ์ประเภทเซโลเฟน (Cellophane) น้ำยากันสนิมในผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า(I.C.) เป็นต้น
    3. วัตถุดิบจำเป็นที่ใช้ในการผลิต เช่น เคมีภัณฑ์ที่ทำให้เส้นด้ายเหนียว (Sizing Material) เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในซักฟอก (Bleaching Agent) ในผลิตภัณฑ์ประเภท สิ่งทอ กระดาษทราย ผงขัด น้ำยาขัดเงาสักหลาด น้ำยาผสมที่ใช้ในการขัด สิ่งที่ใช้ในการขัดต่าง ๆ ชอล์ค กระดาษคาร์บอน และแบบ (Pattern) เป็นต้น

ของที่ไม่ได้รับคืนอากรตามมาตรา ๒๙
    1. เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีลักษณะคงทนใช้ซ้ำได้ เช่น แม่พิมพ์ (Mould) เครื่องใช้ในการผลิตชนิดต่าง ๆ เช่น ลูกกลิ้งบดแร่ (Grinding Ball) ที่ใช้ในการบดแร่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ (Tungsten Carbide) ที่ใช้ในการผลิตนาฬิกา เป็นต้น
    2. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเพื่อใช้สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เช่น น้ำมัน ไม้ฟืน ถ่านหิน แก๊ส และน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น

ข้อกฎหมาย
    มาตรา 29, มาตรา 30 และ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

ขั้นตอนการขอคืนอากรวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกตามมาตรา 29
    1. ผู้นำของเข้า ขออนุมัติหลักการคืนอากรตามมาตรา 29 และขอเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
    2. ผู้ส่งออก จะต้องขอเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สำหรับการคืนอากรตามมาตรา 29
    3. การนำของเข้า
    4. การยื่นสูตรการผลิต
    5. การยื่นตารางโอนสิทธิ์
    6. การส่งของออก
    7. การยื่นคำร้องขอคืนอากร
    8. การชำระค่าภาษีอากรวัตถุดิบคงเหลือ

หน่วยงานให้บริการ
ส่วนคืนอากรเพื่อการส่งออก สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
สถานที่ตั้ง ชั้น 3,5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายคืนอากรที่ 1 ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่รับผิดชอบ พิกัดศุลกากรตอนที่ 41-63 ชั้น 3 โทร.02 667 6580

ฝ่ายคืนอากรที่ 2 ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่รับผิดชอบ พิกัดศุลกากรตอนที่ 64-83 และ 93-97 ชั้น 3 โทร.02 667 6000 หรือ 02 667 7000 ต่อ 5923

ฝ่ายคืนอากรที่ 3 ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่รับผิดชอบ พิกัดศุลกากรตอนที่ 84-85 ชั้น 3 โทร.02 667 6612

ฝ่ายคืนอากรที่ 4 ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่รับผิดชอบ พิกัดศุลกากรตอนที่ 25-40 ชั้น 5 โทร.02 667 6559

ฝ่ายคืนอากรที่ 5 ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่รับผิดชอบ พิกัดศุลกากรตอนที่ 86-92 ชั้น 3 โทร.02 667 7064 , 02 667 6588

ฝ่ายคืนอากรที่ 6 ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่รับผิดชอบ พิกัดศุลกากรตอนที่ 1-24 ชั้น 3 โทร.02 667 6561

กลับด้านบน
บริษัท เบสท์รีฟัน จำกัด
175-177   ชั้น 3 ห้อง 3   อาคาร บางกอกสหประกันภัย   ถนนสุรวงศ์   แขวงสุริยวงศ์   เขตบางรัก   กรุงเทพ 10500
175-177  3rd Floor, 3 Unit, Bangkok Union Insurance Bldg., Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel. 022367177   Fax. 022367180

br@bestrefund.co.th